App cược pro game nền tảng

Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

delightdir.com

CN. Trương Thị Thanh Vân

15/04/2022

CN. Trương Thị Thanh Vân

Số điện thoại: 0983.027275

Email: [email protected]

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản lý thương mại

Quá trình công tác:

- Trước - 2012: công tác tại Bộ quốc phòng

- Từ 2011-2021: chuyên viên tại Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

- Từ 2021 - nay: giáo vụ- Khoa Công nghệ thông tin

Nhiệm vụ công tác:

+ Quản lý học sinh sinh viên

+ Giáo vụ 

Bài viết cùng chuyên mục