App cược pro game nền tảng

Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

delightdir.com

Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG

1. Lịch sử hình thành:

Phòng Quản lý Đào tạo & Học sinh-Sinh viên được thành lập vào năm 1961. Ngay từ ngày đầu thành lập, Phòng đã là một trong những đơn vị chức năng quan trọng, góp phần không nhỏ trong sự phát triển của Nhà trường.

2. Chức năng:

Phòng Quản lý Đào tạo & Học sinh-Sinh viên có chức năng tư vấn, tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc hoạch định chiến lược phát triển giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và công tác quản lý học sinh sinh viên; Quản lý, tổ chức thực hiện công tác giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học; Quản lý HSSV, giáo dục, tuyên truyền, hỗ trợ HSSV, tổ chức các hoạt động cho HSSV trong Nhà trường;

Đội ngũ cán bộ nhận viên hiện nay gồm: 06 Thạc sĩ; 05 Cử nhân; 

3. Lãnh đạo phòng hiện nay:

- ThS. Lê Văn Chi (Phó trưởng phòng phụ trách)

- ThS. Nguyễn Hoài Sơn (Phó trưởng phòng)

4. Cán bộ, nhân viên:

ThS. Nguyễn Thị Dịu; CN. Trần Thị Hương; CN. Nguyễn Thị Loan; CN. Trần Thị Thanh Bình; CN. Nguyễn Thị Phương; ThS Lê Thị Huệ.

5. Liên hệ

+ Văn phòng: 024.35562952   Email: [email protected]

+  Phó trưởng phòng phụ trách: Lê Văn Chi - ĐT: 0947.808269  Email:  [email protected]

+  Phó trưởng phòng: Nguyễn Hoài Sơn - ĐT: 0978.102897 Email: [email protected]

 

Hướng dẫn học vụ