App cược pro game nền tảng

Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

delightdir.com

Trung tâm Tuyển sinh và Hợp tác đào tạo

Địa chỉ: CS 1: Tầng 1- nhà A -143 Nguyễn Ngọc Vũ – Hà Nội

Điện thoại: 043.5566.300

Emai: [email protected]

Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp và Hỗ trợ việc làm sinh viên

Địa chỉ: CS 1: Tầng 1- nhà B -143 Nguyễn Ngọc Vũ – Hà Nội

CS 2: Tầng 1 – Nhà C – 106 Tả Thanh Oai – Thanh Trì – Hà Nội

Điện thoại: 04.35562367; 0435553407

Emai:

Trung tâm Đào tạo và Dịch vụ kế toán - Tài chính (trực thuộc khoa Kế toán Tài chính)

Địa chỉ: CS 1: Tầng 1- nhà A -143 Nguyễn Ngọc Vũ – Hà Nội

Điện thoại: 0243.5553407

Emai: [email protected]