App cược pro game nền tảng

Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

delightdir.com

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

1. Lịch sử hình thành:

Phòng Tổ chức – Hành chính được thành lập từ năm 1961. Ngay từ khi thành lập, Phòng Tổ chức – Hành chính là một trong những Phòng ban trọng yếu; có những đóng góp không nhỏ trong quá trình hình thành và phát triển của Nhà trường.

2. Chức năng:

Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện mảng công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động; công tác hành chính - tổng hợp, văn thư, lưu trữ, thi đua khen thưởng, báo chí, tuyên truyền, lễ tân, khánh tiết và công tác pháp chế của nhà trường; thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức, hoạt động của Nhà trường.

3. Lãnh đạo phòng hiện nay:

Trưởng phòng: ThS. Trần Minh Hải 

Phó trưởng phòng: TS. Nguyễn Anh Dũng

4. Cán bộ nhân viên

Cơ cấu nhân viên tại Phòng Tổ chức – Hành chính hiện nay:

  • Chuyên viên : 03 người
  • Văn thư : 01 người
  • Lái xe : 01 người

5. Các bộ phận trực thuộc

  • Bộ phận Nghiệp vụ;
  • Bộ phận Văn thư, lưu trữ;
  • Bộ phận Lễ tân, khánh tiết, quan hệ báo chí, tuyên truyền;
  • Bộ phận Lái xe cơ quan

6. Liên hệ

DANH SÁCH PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

 

Stt

 

Họ và tên

Học hàm, học vị

 

Điện thoại

 

Email

 

Chức vụ

 

Ảnh

 

 

1

 

 

Trần Minh Hải

 

 

Thạc sĩ

 

 

0939804555

 

 

[email protected]

 

 

Trưởng phòng

 

 

2

 

 

Nguyễn Anh Dũng

 

 

Tiến sĩ

 

 

0906226286

 

 

[email protected]

 

 

 

Phó trưởng phòng

 

 

 

3

 

 

 

Đoàn Thị Hồng Minh

 

 

 

Thạc sĩ

 

 

 

0902211844

 

 

 

[email protected]

 

 

 

Chuyên viên

 

 

 

4

 

 

 

Hà Thanh Lâm

 

 

 

Thạc sĩ

 

 

 

0989611844

 

 

 

[email protected]

 

 

 

Chuyên viên

 

 

 

5

 

 

 

Trần Thị Bẩy

 

 

 

Cử nhân

 

 

 

0383402606

 

 

 

[email protected]

 

 

 

Văn thư

 

 

 

6

 

 

 

Lê Thị Hà

 

 

 

Kỹ Sư

 

 

 

0362851008

 

 

 

[email protected]

 

 

 

Chuyên viên

 

 

 

7

 

 

 

Vũ Văn Tường

 

 

 

 

0983456876

 

 

 

[email protected]

 

 

 

 

Lái xe