App cược pro game nền tảng

Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

delightdir.com

1. Lịch sử hình thành:

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo tiền thân là Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng đào tạo được thành lập theo Quyết định số 42/QĐ-CĐKT1 ngày 20/1/2011 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội. Đến tháng 5 năm 2018, phòng được tổ chức lại theo  Quyết định số 235/QĐ – CĐKT ngày 25 tháng 5 năm 2018. Theo đó tên gọi của đơn vị là phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo, hoạt động từ đó đến nay, thực hiện hai nhiệm vụ chính là : Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo.

2.Chức năng nhiệm vụ:

Phòng có chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức hoạt động khảo thí, hoạt động kiểm định chất lượng đào tạo, chủ trì vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo trong Nhà trường.

Hoạt động khảo thí: Chủ trì xây dựng hệ thống văn bản quy định, quy trình và hướng dẫn thực hiện tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun; đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác.

Hoạt động kiểm định chất lượng đào tạo: Chủ trì quản lý hệ thống văn bản quy định hướng dẫn việc kiểm định chất lượng đào tạo; Chủ trì thực hiện việc tự đánh giá cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo của trường; tham gia các hoạt động kiểm định theo quy định của Bộ Lao động thương binh và Xã hội; Đề xuất kế hoạch cải tiến chất lượng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trường, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng trong trường.

3.Cơ cấu nhân sự:

Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng đào tạo hiện có 4 cán bộ viên chức:

- Phó trưởng phòng phụ trách: ThS Trần Vân Anh

- Cán bộ chuyên viên: 2 đ/c trình độ cử nhân.

4.Thành tích tiêu biểu:

Tập thể phòng được tặng Bằng khen cấp Bộ Công thương năm học 2019  - 2020 và nhiều năm liền có cá nhân đạt chiến sỹ thi đua và lao động giỏi cấp cơ sở.

5.Văn phòng: Tầng 4, tòa nhà B, số 143 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Email: [email protected]