App cược pro game nền tảng

Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

delightdir.com
Tin nổi bật

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội triển khai chương trình hỗ trợ DNNVV năm 2023

11/09/2023

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội App cược pro game triển khai Chương trình hỗ trợ DNNVV năm 2023 như sau:

1. Hỗ trợ tư vấn cho DNNVV

- Đối tượng hỗ trợ: Các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp siêu nhỏ; Các doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ, sử dụng nhiều lao động nữ, doanh nghiệp xã hội; Các doanh nghiệp nhỏ; Các doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ, sử dụng nhiều lao động nữ, doanh nghiệp xã hội.

- Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp cho DNNVV.

2. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

- Đối tượng hỗ trợ: Các doanh nghiệp mới thành lập, DNNVV;

+ Hỗ trợ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan đến sản xuất – kinh doanh;

+ Hỗ trợ tư vấn đánh giá toàn diện năng lực của doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

+ Hỗ trợ tư vấn cải tiến, nâng cấp kỹ thuật chuyên sâu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm cải thiện năng lực sản xuất, đáp ứng yêu cầu kết nối, trở thành nhà cung cấp của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp quan tâm, có nhu cầu hỗ trợ, tư vấn vui lòng đăng ký theo mẫu phụ lục dưới đây:

Phụ lục -KH hỗ trợ DNNVV năm 2023 - HIEC.docx

Bài viết cùng chuyên mục